Asia · Bali · Indonesia · Southeast Asia · Travel · Yogyakarta

Borobudur – Trái tim của Yogyakarta

Chuyến đi 12/2013 Ước mơ đến Bali được thực hiện chỉ bằng một cái gật đầu của tôi với một người bạn. Nhanh và gọn gàng đến thế là cùng. Tôi khi ấy đâu thèm quan tâm hành trình thế nào. Mọi việc để bạn tôi quyết định hết. Và bạn tôi cho tôi một… Continue reading Borobudur – Trái tim của Yogyakarta

Advertisements